Polityka prywatności

Informacje

Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
 1. Administrator danych
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FlyingAtom Sp. z o.o., adres: Złota 59, 14 piętro ( biurowiec SkyLight ) 00-120 Warszawa, NIP 5272744800, REGON 362509039, KRS 0000575732 nazywana dalej „Firmą”.
 3. Kontakt
 4. W wypadku gdyby Pan/ Pani chciał/a się z nami skontaktować w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych na adres mail – rodo@flyingatom.com
 5. Kategorie danych osobowych
 6. Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe, w tym numery kont bankowych i portfeli wykorzystywane do realizacji procesu związanego z operacjami prowadzonymi za naszym pośrednictwem.
 7. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Firmę w następujących celach:
  • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  • realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Firmę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  • rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  • realizacji przez Firmę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  • marketingu, w tym promocji produktów lub usług oferowanych przez Firmę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Firmę w związku z prowadzoną działalnością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  • wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Firmy, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 9. Udostępnienie danych osobowych
 10. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Firmę:
  • podmiotom i organom, którym Firma jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Firmy danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmiotom, którym Firma powierzyła wykonywanie czynności agencyjnych na rzecz Firmy,
 11. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
 12. Pani/Pana dane mogą być do krajów znajdujących się poza EOG w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych.
 13. Okres przechowywania danych osobowych
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • obowiązywania umowy zawartej z Firmą, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Firmy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Firmę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Firmy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 15. Przysługujące prawa
 16. W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 17. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
 18. Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Firmą oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.
 19. Wymóg podania danych
 20. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:
  • zawarcia i wykonania umowy zawartej z Firmą, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Firmą,
  • świadczenia usług przez Firmę, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług,
  • rozpatrzenia reklamacji, wniosku lub odwołania a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji, wniosku lub odwołania,
  • otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych lub usług świadczonych przez Firmę, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
 21. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
 22. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Firma nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. – Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.