POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FlyingAtom Sp. z o.o., adres: Złota 59, 14 piętro ( biurowiec SkyLight ) 00-120 Warszawa, NIP 5272744800, REGON 362509039, KRS 0000575732 nazywana dalej „Firmą”.

2. Kontakt
W wypadku gdyby Pan/ Pani chciał/a się z nami skontaktować w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych na adres mail – rodo@flyingatom.com.

3. Kategorie danych osobowych
Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe, w tym numery kont bankowych i portfeli wykorzystywane do realizacji procesu związanego z operacjami prowadzonymi za naszym pośrednictwem.

W zakresie komunikacji w mediach społecznościowych przetwarzamy dane udostępnione przez Użytkownika
w ramach portalu.

Administrator przetwarza zarówno dane osobowe, jak i pewnego rodzaju informacje, których nie można jednoznacznie zakwalifikować do danych osobowych, ponieważ nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika. Tego rodzaju informacje pozwalają na prowadzenie statystyk oraz dostosowanie Serwisu do preferencji Użytkowników. Analizujemy działania Użytkownika na stronie www, np. kolejność oglądania strony, urządzenie z którego się loguje.

Korzystając z Serwisu, Użytkownik pozostawia na serwerze swój adres IP. Dla właściciela Serwisu nie ma możliwości identyfikacji konkretnej osoby na podstawie znajomości tylko adresu IP i administrator nie podejmuje tego typu czynności.

Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes administratora lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), administrator jest uprawniony do pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Do takich danych należą: adres IP , parametry oprogramowania
i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji nie umożliwia jednak zazwyczaj identyfikacji Użytkownika.

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Firmę w następujących celach:
- zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
- realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Firmę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c 0 Rozporządzenia,
- rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
- realizacji przez Firmę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
- marketingu, w tym promocji produktów lub usług oferowanych przez Firmę, komunikacji z Klientem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
- ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Firmę w związku z prowadzoną działalnością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
- wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Firmy, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych - klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
- w celach statystycznych oraz w celu usprawnienia działania strony, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Firmę:
- podmiotom i organom, którym Firma jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Firmy danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- podmiotom, którym Firma powierzyła wykonywanie czynności agencyjnych na rzecz Firmy,
- podmiotom, z którymi została zawarta umowa powierzenia lub które zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych w ramach wewnętrznej struktury Firmy

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane mogą być do krajów znajdujących się poza EOG w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych.

Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, których serwery znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych: Google Analytics (prowadzenie statystyk).
Działanie Google Analytics można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki lub poprzez blokadę zaznaczając odpowiednią odpowiedź przy wejściu na stronę www.
Na stronie znajduje się odnośnik do usługi Google Maps – w zależności od ustawień urządzenia, usługa może odczytywać dane lokalizacyjne użytkownika.
Wszystkie wyżej wymienione podmioty posiadają odpowiednie certyfikaty i zapewniają najwyższy poziom ochrony danych.
Przekazanie danych i informacji następuje z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
- współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
- stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
- stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
Administrator nie przekazuje danych do organizacji międzynarodowej.

7. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- obowiązywania umowy zawartej z Firmą, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Firmy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Firmę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Firmy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
- W przypadku wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych dla celów statystycznych
i marketingowych, zostaną one niezwłocznie usunięte.
- w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

8. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
- prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez
- wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Firmą oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

10. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:
- zawarcia i wykonania umowy zawartej z Firmą, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Firmą,
- świadczenia usług przez Firmę, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług,
- rozpatrzenia reklamacji, wniosku lub odwołania a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji, wniosku lub odwołania,
- otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych lub usług świadczonych przez Firmę, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Firma nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

12. Dodatkowe informacje
Administrator stosuje procedury AML i w związku z tym, w razie takiej konieczności wynikającej z przepisów prawa, może prosić o podanie dodatkowych danych.
Dane zbierane na potrzeby procedur AML będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym sporządzono dokument.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis FlyingAtom.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Polityka cookies w serwisie FlyingAtom


§1 [INFORMACJE OGÓLNE]
1.Polityka Cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies, a nadto sposoby przetwarzania informacji o Użytkowniku za ich pomocą.
2.Wydawcą i administratorem serwisów internetowych jest Flying Atom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59/14, KRS: 0000575732, NIP: 5272744800, REGON: 362509039, kapitał zakładowy 25.000,00 PLN wpłacony w całości (zwana dalej jako ”Flying Atom”).
3.Serwisy internetowe Flying Atom realizują funkcje pozyskiwania informacji o ich Użytkowniku oraz ich zachowaniu.
4.Pozyskiwanie informacji o Użytkowniku następuje w szczególności poprzez:
1.zapisywanie na urządzeniach końcowych Użytkownika plików cookies (tzw. "ciasteczka");
2.poprzez gromadzenie logów serwera www na serwerze zarządzanym przez Flying Atom.
5.Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, opisanych poniżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
6.Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego oraz uzyskującym do nich dostęp jest Flying Atom.
7.Pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić serwis internetowy dostosowany do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlanie serwisu internetowego w języku Użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień serwisu internetowego wybranych przez Użytkownika.
8.Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§2 [CELE POLITYKI]
1.Celem Polityki jest:
1.uświadomienie Użytkownika, w jakim zakresie przetwarzane są informacje o nim za pośrednictwem plików cookies, w tym jego dane osobowe, tak aby Użytkownik mógł samodzielnie, swobodnie i świadomie decydować o tym, czy skorzysta z serwisów internetowych Flying Atom;
2.ogólne określenie, w jaki sposób i w jakim celu Flying Atom zbiera informacje o Użytkowniku oraz do jakich celów te informacje wykorzystuje;
3.poinformowanie Użytkownika do kogo i gdzie Flying Atom przesyła jego dane.
2.Mając na względzie zaufanie Użytkowników serwisów internetowych Flying Atom, spółka przykłada należytą staranność do tego, aby dane były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

§3 [SŁOWNIK POJĘĆ]
Wyrażenia i terminy użyte w Polityce Cookies mają znaczenie nadane im jak poniżej:
1.Administrator (danych osobowych) – to Flying Atom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59/14, KRS: 0000575732, NIP: 5272744800, REGON: 362509039, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości;
2.dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
3.przetwarzanie – to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
4.Użytkownik – to osoba odwiedzająca lub korzystająca z serwisów internetowych Flying Atom i powiązanych z nimi usług (np. kontrahenci, dostawcy).;
5.pliki cookies – to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, takich jak w szczególności komputer, telefon, tablet, smartphone i przesyłane przez serwisy internetowe.

§4 [CEL STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES]
Pliki Cookies używane są w szczególności w celu:
1.dostosowania zawartości serwisów internetowych Flying Atom do preferencji i urządzenia końcowego Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisów internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów Użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów serwisu internetowego, a także zapisanie informacji o lokalizacji Użytkownika;
2.tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisów internetowych Flying Atom, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Pliki cookies pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie serwisów internetowych Flying Atom, w tym badanie ich wydajności;
3.utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego.

§5 [RODZAJE PLIKÓW COOKIES]
1.Flying Atom stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania z serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
2.W celu zapewnienia realizacji usług serwisów internetowych Flying Atom stosuje następujące ich rodzaje:
1.niezbędne – które są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych Flying Atom lub funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać;
2.funkcjonalne – które są ważne dla działania serwisów internetowych Flying Atom, gdyż:
1.służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisów internetowych Flying Atom; bez nich serwis internetowy będzie działał poprawnie, jednak nie będzie on dostosowany do preferencji Użytkownika;
2.służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisów internetowych Flying Atom; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności serwisów internetowych, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z nich;
3.służą większości funkcjonalności serwisów internetowych Flying Atom; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
3.Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu końcowym Użytkownika, Flying Atom stosuje następujące ich rodzaje:
1.cookies sesyjne (session cookies) – które są umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji) i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się z serwisu internetowego;
2.cookies stałe (persistent cookies) – które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają na urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela serwisu internetowego.
4.Ze względu na pochodzenie administratora serwisów internetowych, który zarządza plikami cookies Flying Atom stosuje następujące ich rodzaje:
1.cookies własne (first party cookies) – które są umieszczone na serwisach internetowych bezpośrednio przez Flying Atom;
2.cookies zewnętrzne (third-party cookies) - które są umieszczane na serwisach internetowych przez podmioty inne niż Flying Atom.
5.Ze względu na cel jakiemu służą pliki cookies Flying Atom stosuje następujące ich rodzaje:
1.konfiguracji stron internetowych – które umożliwiają ustawienia funkcji i usług na serwisach internetowych Flying Atom;
2.bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych – które umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisów internetowych Flying Atom;
3.stan sesji – które umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak Użytkownik korzysta z serwisów internetowych Flying Atom. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych serwisów internetowych lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych serwisach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania serwisów;
4.procesy – które umożliwiają sprawne działanie serwisów internetowych Flying Atom oraz dostępnych na nich funkcji;
5.lokalizacja – które umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji Użytkownika,
6.analizy i badania, audyt oglądalności – które umożliwiają lepiej zrozumieć preferencje Użytkownika i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi Flying Atom. W takim przypadku mogą być zbierane anonimowo informacje na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych Użytkownika.
6.Ze względu na ingerencję plików cookies w prywatność Użytkownika Flying Atom stosuje następujące ich rodzaje:
1.nieszkodliwe – które obejmują pliki cookies:
1.niezbędne do poprawnego działania serwisów internetowych Flying Atom,
2.potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności serwisów internetowych Flying Atom, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem Użytkownika.
2.badające - wykorzystywane do śledzenia Użytkowników, jednak nie obejmują informacji pozwalających (bez innych danych) zidentyfikować konkretnego Użytkownika.

§6 [PLIKI COOKIES A DANE OSOBOWE]
1.Pliki cookies, co do zasady, nie stanowią danych osobowych, jednak pewne informacje przechowywane w takich plikach (np. co do preferencji) w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku serwisów internetowych Flying Atom, są traktowane jako dane osobowe.
2.Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania opisanych powyżej określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

§7 [USUWANIE PLIKÓW COOKIES]
1.Uprawnienie Flying Atom do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies wynika ze zgody wyrażonej przez Użytkownika serwisów internetowych Flying Atom. Zgoda ta wyrażana jest przez Użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Flying Atom.
2.Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (tj. przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.
3.Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie RODO, konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies. Proces aktualizacji może potrwać do 48 godzin.
4.Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na serwisach internetowych Flying Atom.

§8 [LOGI SYSTEMOWE]
1.Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych na rzecz Flying Atom.
2.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
1.czas nadejścia zapytania;
2.czas wysłania odpowiedzi;
3.nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS;
4.informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS;
5.adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
6.informacje o przeglądarce Użytkownika;
7.Informacje o adresie IP;
3.Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwisy internetowe Flying Atom.
4.Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Poznaj najczęsciej zadawane pytania.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00

Dowiedz się więcej

Znajdź najbliższy kantor

Sprawdź listę naszych biur i wymień swoje kryptowaluty prosto i bezpiecznie.

Dowiedz się więcej