Informacja o AML

Informacja o AML

Flyingatom informuje, iż jako instytucja obowiązana w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 01.03.2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dz.u. z 2018r poz. 723) posiada wdrożone stosowne procedury, o których mowa w art. 50 powołanej wyżej ustawy, które na żądanie klienta kwestionującego uprawnienie do weryfikacji jego tożsamości są udostępniane do wglądu, w niezbędnym zakresie.

Wszelkie przetwarzanie danych w związku ze stosowaniem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest uprawnione na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.