Regulamin świadczenia usług wymiany walut wirtualnych przez FlyingAtom Sp. z o.o.

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników, którzy zawarli z FlyingAtom Sp. z o.o. umowę wymiany jednostek Walut wirtualnych za pośrednictwem Serwisu znajdującego się pod adresem https://www.flyingatom.com lub Bitomatu. Wymiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, odbywa się w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną tj. bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.

§1 [Definicje]

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca/Flying Atom – FlyingAtom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59/14, KRS: 0000575732, NIP: 5272744800, REGON: 362509039, kapitał zakładowy 25.000,00 PLN wpłacony w całości;
 2. Serwis – stronę internetową o nazwie FlyingAtom, znajdującą się pod adresem https://www.flyingatom.com, prowadzoną przez Usługodawcę, w ramach której możliwe jest skorzystanie z Usługi sprzedaży online;
 3. Usługobiorca – korzystająca z Serwisu lub Bitomatu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedstawiciel prawny uprawniony do działania w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu lub Bitomatu i Usług w nich udostępnionych;
 4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną, dotyczące wymiany Waluty wirtualnej, w szczególności Usługa sprzedaży online, Usługa Bitomatu;
 5. Usługa sprzedaży online – udostępniona za pomocą aplikacji internetowej w domenie https://flyingatom.com/kantor-online/, usługa, o której mowa w §4 Regulaminu, polegającą na wymianie Waluty wirtualnej na gotówkę (FIAT);
 6. Usługa Bitomatu – usługa, o której mowa w §5 Regulaminu, polegająca na wymianie Waluty wirtualnej na gotówkę (FIAT) lub wymianie gotówki (FIAT) na Walutę wirtualną za pomocą Bitomatu;
 7. Waluty wirtualne – cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez Narodowy Bank Polski, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanowioną przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym, o którym mowa w art. 2 pkt 21a Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm. – dalej jako UUP),
  4. instrumentem finansowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm. – dalej jako UOIF),
  5. wekslem lub czekiem.
 8. Zlecenie – oświadczenie woli Usługobiorcy skierowane do Usługodawcy, zawierające polecenie wykonania Transakcji;
 9. Bitomat – urządzenie należące do Usługodawcy wykorzystywane do realizacji Usług;
 10. Regulamin – niniejszy dokument;
 11. Transakcja – zainicjowana przez Usługobiorcę wymiana Waluty wirtualnej na gotówkę (FIAT) lub wymiana gotówki (FIAT) na Walutę wirtualną;
 12. Umowa – zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa wymiany Waluty wirtualnej;
 13. AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.);
 14. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§2 [Postanowienia ogólne]
 1. Regulamin określa warunki oraz zasady wykonywania przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy świadczeń, umożliwiających Usługobiorcy wymianę (sprzedaż lub kupno) Waluty wirtualnej (Usługi), w tym określa zasady korzystania z Usług oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy.
 2. Bezwzględnym warunkiem korzystania z Serwisu oraz Bitomatu i oferowanych za pośrednictwem tych narzędzi Usług jest dobrowolna akceptacja przez Usługobiorcę treści niniejszego Regulaminu poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli najpóźniej w momencie składania Zlecenia.
 3. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością spełnienia przez system informatyczny Usługobiorcy następujących minimalnych warunków technicznych:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny oraz z zainstalowaną przeglądarkę internetową,
  2. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej lub aktywnego numeru telefonu.
 4. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo wymiany danych prowadzonej za pośrednictwem Serwisu poprzez stosowanie protokołu HTTPS oraz uzyskanie stosownego certyfikatu bezpieczeństwa SSL.
 5. Usługodawca informuje, iż z realizacją Usług jako operacji mających za przedmiot obrót Walutami wirtualnymi wiąże się ryzyko utraty wartości zainwestowanych środków finansowych z uwagi na poniższe:
  1. wymiana dóbr lub produktów, zarówno materialnych jak i wirtualnych, w tym Walut wirtualnych wiąże się z określonym ryzykiem;
  2. kursy Walut wirtualnych ulegają ciągłym zmianom, z tego względu zainwestowane aktywa mogą zarówno zwiększyć swoją wartość jak i mogą stracić na wartości w każdym momencie;
  3. zarówno waluty konwencjonalne jak i Waluty wirtualne mogą podlegać dużym wahaniom wartości, a nawet zupełnie stracić na wartości – istnieje nierozerwalne ryzyko związane z wymianą jakichkolwiek dóbr lub produktów na rynku;
  4. wymiana Walut Wirtualnych jest obarczona szczególnym ryzykiem wynikającym z unikalności przedmiotu wymiany. W przeciwieństwie do konwencjonalnych walut, kontrolowanych przez banki centralne poszczególnych państw – emitentów lub opartych na określonym mierniku ekonomicznym (złoto, srebro, diamenty), Waluty wirtualne opierają się na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych oraz zaufaniu;
  5. w przypadku załamania rynku Walut wirtualnych nie istnieje żadna instytucja państwowa mogąca przeciwdziałać jego skutkom;
  6. usługobiorca powinien samodzielnie dokonać oceny, czy jego sytuacja finansowa oraz tolerancja ryzyka są odpowiednie do dokonywania transakcji Walut wirtualnych;
  7. więcej informacji w przedmiocie ryzyka związanego z obrotem Walutami wirtualnymi znajduje się pod adresem https://www.knf.gov.pl/?articleId=61994&p_id=18.
 6. Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę. Z zastrzeżeniem dalej opisanych warunków realizacji Usług, korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, poza kosztem dostępu do sieci Internet, umożliwiającej korzystanie z Serwisu.
 7. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę w Serwisie treści o charakterze bezprawnym obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
 8. W związku ze świadczeniem Usług, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim, materiały opatrzone znakami towarowymi lub które mogą zostać opatrzone takimi znakami. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej.
§3 [Usługi świadczone przez Usługodawcę]
 1. Zgodnie z warunkami przewidzianymi w Regulaminie oraz zawartej na jego podstawie Umowie, Usługodawca na skutek otrzymanego Zlecenia realizuje na rzecz Usługobiorcy określoną Transakcję. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy polegają na realizacji Zlecenia sprzedaży lub kupna przez Usługobiorcę jednostek Waluty wirtualnej za pośrednictwem Serwisu lub Bitomatu.
 2. Na dzień przyjęcia Regulaminu Usługodawca świadczy Usługę sprzedaży online oraz Usługę Bitomatu jedynie w zakresie Waluty wirtualnej „Bitcoin” (BTC). Ewentualne rozszerzenie w przyszłości oferty Usługodawcy na inne Waluty wirtualne nie wymaga zmiany treści niniejszego Regulaminu, postanowienia Regulaminu będą stosowane odpowiednio do innych Walut wirtualnych.
 3. Poprzez złożenie Zlecenia za pośrednictwem Serwisu lub Bitomatu Usługobiorca przyjmuje ofertę wymiany Waluty wirtualnej po kursie zaproponowanym przez Usługodawcę, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy na warunkach opisanych w dalszej części Regulaminu.
 4. Rozwiązanie Umowy po złożeniu Zlecenia odbywa się poprzez zaprzestanie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu lub Bitomatu, co może nastąpić w każdym czasie do momentu przesłania jednostek Waluty wirtualnej do portfela Usługobiorcy (w przypadku sprzedaży Waluty wirtualnej) lub do momentu włożenia banknotu do dolnej kieszeni Bitomatu o ile zostały prawidłowo rozpoznane przez Bitomat (w przypadku zakupu Waluty wirtualnej).
 5. Z zastrzeżeniem zdania następnego ostateczną cenę wymiany Waluty wirtualnej ustala się na moment składania Zlecenia pod warunkiem dokonania przelewu Waluty wirtualnej do portfela Usługodawcy w czasie 5 (słownie: pięć) minut od momentu złożenia Zlecenia lub natychmiastowego włożenia banknotów do Bitomatu (o ile zostaną prawidłowo rozpoznane) w przypadku zakupu Waluty wirtualnej. Z uwagi na dynamiczną zmienność kursu Walut wirtualnych Usługodawca informuje, iż w wyjątkowych sytuacjach (np. wielominutowe wkładanie banknotów do Bitomatu), gdy w trakcie procedowania Transakcji dojdzie do istotnej zmiany kursu, Transakcja może zostać jednostronnie anulowana przez Usługodawcę lub zrealizowana po innym kursie od wskazanego w formularzu Zlecenia, o którym mowa w §4 pkt 1 Regulaminu oraz stosownym polu na ekranie Bitomatu, o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę.
§4 [Zasady składania Zleceń oraz procedura przeprowadzania Transakcji w ramach Usługi sprzedaży online]
 1. Złożenie Zlecenia w ramach Usługi sprzedaży online przez Usługobiorcę odbywa się zgodnie z poniższą procedurą:
  1. Usługobiorca składa Zlecenie poprzez wprowadzenie wymaganych danych w formularzu Zlecenia w Serwisie, określając dokładną kwotę jaką chce uzyskać ze sprzedaży jednostek Waluty wirtualnej, wyrażoną w polskich złotych (PLN) oraz określając sposób odbioru gotówki (FIAT) uzyskanej ze sprzedaży Waluty wirtualnej.
  2. w następnej kolejności Usługobiorca dokonuje weryfikacji Transakcji, co ma miejsce poprzez wprowadzenie w formularzu Zlecenia przesłanego przez Usługodawcę kodu potwierdzającego. Kod potwierdzający może zostać przesłany w zależności od woli Usługobiorcy na numer telefonu podany przez Usługobiorcę lub adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę,
  3. po wpisaniu kodu potwierdzającego w formularzu Zlecenia Usługobiorca zobaczy na ekranie końcowe warunki Transakcji (kurs po jakim sprzeda Walutę Wirtualną oraz ilość możliwej do uzyskania gotówki), kontynuując realizację Transakcji Usługobiorca akceptuje kurs wymiany zaoferowany przez Usługodawcę. Usługodawca jednocześnie wskazuje właściwy adres portfela Waluty wirtualnej, na który Usługobiorca winien przekazać odpowiednią ilość jednostek Waluty wirtualnej. Powyższa informacja zostanie również dostarczona Usługobiorcy na numer telefonu lub adres poczty elektronicznej w zależności od wybranego sposobu weryfikacji Transakcji, o której mowa w lit. b,
  4. po wpisaniu kodu potwierdzającego Usługobiorca ma 5 (słownie: pięć) minut na dokonanie przelewu Waluty wirtualnej na wskazany adres portfela Waluty wirtualnej. W sytuacji braku przelewu Transakcja jest anulowana (Umowa ulega rozwiązaniu), a kurs zaoferowany przez Usługodawcę przestaje wiązać,
  5. po dokonaniu przelewu Waluty wirtualnej Usługobiorca otrzyma powiadomienie na numer telefonu lub adres poczty elektronicznej w zależności od wybranego sposobu weryfikacji Transakcji, zawierające informację o wpisaniu Transakcji w blockchain. Następnie po dokonaniu potwierdzenia dokonania Transakcji w sieci blockchain, Usługobiorca otrzyma powiadomienie zawierające informacje o dokonaniu potwierdzenia,
  6. po przeprowadzeniu kroków określonych w pkt a – e, Usługobiorca ma 72 godziny do dokonania odbioru gotówki (FIAT),
  7. z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej dokonując wypłaty gotówki (FIAT) za pośrednictwem Bitomatu po naciśnięciu na ekranie Bitomatu pola „Wypłać” oraz wprowadzeniu numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej na Bitomacie, o których mowa pod lit. b, Usługobiorca otrzyma właściwy kod odbioru. Otrzymany kod stanowi potwierdzenie przeprowadzenia Transakcji i umożliwia dokonanie wypłaty gotówki (FIAT) w Bitomacie,
  8. z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej celem dokonania wypłaty gotówki (FIAT) za pośrednictwem biura lokalnego, należy wcześniej skontaktować się z wybranym biurem lokalnym za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie numerów telefonów lub adresu poczty elektronicznej i umówić spotkanie.
 2. Odbiór gotówki (FIAT) uzyskanej ze sprzedaży przez Usługobiorcę Waluty wirtualnej możliwy jest:
  1. za pośrednictwem Bitomatu udostępnionego przez Usługodawcę. Aktualne adresy Bitomatów oraz kwoty, w przedziale których możliwy jest odbiór gotówki w Bitomacie podane są pod adresem https://flyingatom.com/bankomaty-bitcoin/, z tym zastrzeżeniem, że określona przez Usługobiorcę w Zleceniu wartość Transakcji musi stanowić wielokrotność 100,00 PLN;
  2. za pośrednictwem lokalnego biura Usługodawcy. Aktualne adresy lokalnych biur oraz kwoty, w przedziale których możliwy jest odbiór gotówki w biurze podane są pod adresem https://flyingatom.com/kantor-online/.
 3. Usługa jest realizowana niezwłocznie począwszy od zatwierdzenia Zlecenia Usługobiorcy, tj. po przekazaniu Waluty wirtualnej na właściwy adres portfela Usługodawcy. Po przekazaniu Waluty wirtualnej do portfela Usługodawcy Usługobiorca nie może odstąpić od Umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy, jeżeli cena usługi zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, a także przy umowach o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta – art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).
 4. W przypadku przekazania jednostek Waluty wirtualnej w wysokości niższej niż wskazanej w Zleceniu, Usługobiorca ma obowiązek uzupełnienia brakującej ilości jednostek Waluty wirtualnej w czasie 24 godzin, zachowując w tym czasie gwarancję ustalonego kursu.
§5 [Usługa Bitomatu]
 1. Usługa Bitomatu daje możliwość wymiany Waluty wirtualnej na gotówkę (FIAT) oraz wymiany gotówki (FIAT) na Walutę wirtualną, w zakresie od 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100) do 60.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na Walutę wirtualną, z zastrzeżeniem jednak postanowień ust. 3 pkt 2 poniżej.
 2. Złożenie Zlecenia w ramach Usługi Bitomatu w opcji zakupu Waluty wirtualnej przez Usługobiorcę odbywa się zgodnie z następującą procedurą:
  1. Usługobiorca wybiera na ekranie Bitomatu opcję „Kup Bitcoin” lub odpowiednio inną Walutę wirtualną np. „Kup Tether USDT”,
  2. w następnej kolejności na ekranie pojawi się komunikat proszący o zeskanowanie kodu QR z adresem portfela wybranej Waluty wirtualnej Usługobiorcy. Usługobiorca korzystający z opcji zakupu Waluty wirtualnej akceptując Regulamin oświadcza, że jest właścicielem adresu portfela zeskanowanego podczas zakupu i posiada stały dostęp do tego portfela.
  3. następnie na ekranie pojawi się komunikat proszący o włożenie banknotów do podajnika znajdującego się w dolnej części Bitomatu; banknoty należy wkładać pojedynczo,
  4. po włożeniu pierwszego banknotu na ekranie Bitomatu pojawią się informacje o nominale ostatniego włożonego banknotu, łącznej wysokości zdeponowanej sumy pieniężnej oraz ilość Waluty wirtualnej jaką otrzyma Usługobiorca zgodnie z kursem Usługodawcy,
  5. po włożeniu wszystkich banknotów należy wybrać opcję „Wyślij Bitcoiny” („Send Bitcoins”), a w przypadku gdy wybraną Walutą wirtualną (punkt a. powyżej) jest inna niż Bitcoin – odpowiednio opcję wysłania dla wybranej Waluty wirtualnej, co spowoduje przelanie wybranej Wirtualnej waluty na adres portfela wybranej Waluty wirtualnej Usługobiorcy,
  6. od kwoty zdeponowanej w Bitomacie, pobrana zostanie opłata transakcyjna w wysokości określonej w aktualnej tabeli opłat dostępnej pod adresem https://flyingatom.com/bankomaty-bitcoin/
  7. w przypadku wystąpienia błędu polegającego na niewykryciu banknotów w Bitomacie, rozpoczęta Transakcja zostaje anulowana w zakresie banknotów, które nie zostały wykryte, wszelkie żądania związane z powstałym błędem Usługobiorca winien kierować do Usługodawcy w trybie §10 Regulaminu.
 3. Złożenie Zlecenia w ramach Usługi Bitomatu w opcji sprzedaży Waluty wirtualnej przez Usługobiorcę odbywa się zgodnie z następującą procedurą:
  1. Usługobiorca wybiera na ekranie Bitomatu opcję „Sprzedaj Bitcoin” lub odpowiednio inną Walutę wirtualną np. „Sprzedaj Tether USDT”,.
  2. w następnej kolejności na ekranie pojawi się komunikat proszący o wskazanie kwoty na jaką wedle oczekiwania Usługobiorcy winna opiewać Transakcja sprzedaży Waluty wirtualnej. Minimalną kwotą Transakcji jest 100 PLN (słownie: sto złotych 00/00), z tym zastrzeżeniem, że wartość Transakcji musi każdorazowo opiewać na kwotę 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100) lub jej wielokrotność,
  3. przy określeniu przez Usługobiorcę oczekiwanej kwoty Transakcji Usługobiorca otrzymuje informacje o aktualnym, wstępnie oferowanym kursie nabycia przez Usługodawcę Waluty Wirtualnej oraz ilość jednostek Waluty Wirtualnej, które musi wysłać celem otrzymania oczekiwanej kwoty Transakcji. Usługobiorca wybiera opcję „Wypłać” celem kontynuowania Transakcji,
  4. w następnej kolejności Usługobiorca powinien dokonać wyboru weryfikacji Transakcji – weryfikacji Transakcji dokonuje się poprzez wprowadzenie w Bitomacie przesłanego przez Usługodawcę kodu uwierzytelniającego. Kod uwierzytelniający może zostać przesłany w zależności od woli Usługobiorcy na numer telefonu wskazany przez Usługobiorcę lub adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
  5. po wpisaniu kodu potwierdzającego Bitomat wskaże właściwy adres portfela Waluty wirtualnej Usługodawcy, na który Usługobiorca winien przekazać odpowiednią ilość jednostek Waluty wirtualnej, końcowy kurs sprzedaży Waluty wirtualnej oraz ilość gotówki jaką otrzyma Usługobiorca,
  6. kontynuując realizację Transakcji Usługobiorca akceptuje warunki Transakcji podane po wpisaniu kodu potwierdzającego. Od momentu wpisania kodu potwierdzającego Usługobiorca ma 5 (słownie: pięć) minut na dokonanie przelewu Waluty wirtualnej na wskazany adres portfela Waluty wirtualnej Usługodawcy. Bezskuteczny upływ czasu oczekiwania na przelew skutkuje anulowaniem Transakcji,
  7. po dokonaniu przelewu Waluty wirtualnej oraz potwierdzeniu Transakcji w sieci blockchain Usługobiorca otrzyma powiadomienie na numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (w zależności od wybranego sposobu weryfikacji Transakcji) z informacją o możliwości odbioru gotówki oraz kodem bezpieczeństwa,
  8. wypłaty dokonuje się poprzez dokonanie wyboru opcji „Wypłać” na Bitomacie, następnie poprzez wprowadzenie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, w zależności od wyboru sposobu weryfikacji Transakcji, oraz wprowadzeniu kodu bezpieczeństwa, o który mowa pod lit. gw pkt 7 powyżej.
 4. Usługa jest realizowana niezwłocznie po zatwierdzeniu Zlecenia Usługobiorcy, tj. po przekazaniu Waluty wirtualnej na właściwy adres portfela Usługodawcy lub włożeniu banknotów do dolnej kieszeni Bitomatu w sytuacji zakupu Waluty wirtualnej przez Usługobiorcę o ile banknoty zostały prawidłowo rozpoznane. Po przekazaniu Waluty wirtualnej lub włożeniu gotówki do Bitomatu Usługobiorca nie może odstąpić od Umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy, jeżeli cena usługi zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, a także przy umowach o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta – art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).
 5. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu związanego z funkcjonowaniem Bitomatu Usługobiorca zobowiązany jest zgłosić ten fakt Usługodawcy oraz postępować trybie §10 Regulaminu.
 6. Nieudane transakcje zakupowe wykonane w piątek po godz. 18.00 będą realizowane w pierwszym dniu roboczym do godziny 10.00 po aktualnym kursie.
 7. W przypadku, w którym w wykonaniu Transakcji sprzedaży Waluty wirtualnej, Usługobiorca przekaże na właściwy portfel Waluty wirtualnej Usługodawcy niewłaściwą ilość jednostek Waluty wirtualnej, zastosowanie znajdują poniższe zasady:
  1. Przekazanie za dużej ilości jednostek Waluty wirtualnej:
   a) w przypadku niezwłocznego kontaktu z obsługą Transakcji (dane kontaktowe podane są na bitomacie oraz na stronie internetowej www.flyingatom.com/bankomaty-bitcoin) korygowana (zwiększana) jest kwota przeznaczona do zapłaty, o ile nie doszło jeszcze do zrealizowania transakcji.
   b)w przypadku, w którym doszło już do zrealizowania Transakcji, a tym samym wypłacona kwota jest mniejsza niż kwota, jaka powinna być wypłacona przy uwzględnieniu rzeczywiście przekazanej przez Usługobiorcę ilości Waluty wirtualnej, to wówczas, po kontakcie z obsługą Transakcji, zależnie od decyzji Usługobiorcy możliwe jest:
   * przeprowadzenie nowej Transakcji, w ramach której dojdzie do wypłaty kwoty, która odpowiadać będzie rzeczywiście przekazanej przez Usługobiorcę ilości Waluty wirtualnej – w takim przypadku obowiązywać będzie kurs sprzedaży Waluty wirtualnej w momencie przeprowadzenia nowej Transakcji, na zasadach jak w ust. 3 pkt 3 i 5 powyżej;
   *zgłoszenie przez Usługobiorcę reklamacji, na zasadach określonych w § 10, celem zwrotu nadmiarowej ilości uprzednio przekazanej przez Usługobiorcę ilości Waluty wirtualnej – w takim przypadku Usługodawca ma prawo do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości XXX PLN (słownie ……………… złotych 00/100).

  2. Przekazanie za małej ilości jednostek Waluty wirtualnej:
   a) w takim przypadku Transakcja nie zostanie zrealizowana, o ile przed upływem czasu, jaki wskazany jest w ust. 3 pkt 6 powyżej, Usługobiorca nie przekaże na portfel Waluty wirtualnej Usługodawcy dodatkowej ilości Waluty wirtualnej, zgodnej z deklaracją Usługobiorcy;
   b) po uprzednim kontakcie z obsługą Transakcji (dane kontaktowe podane są na bitomacie oraz na stronie internetowej www.flyingatom.com/bankomaty-bitcoin), Usługobiorca wedle swojego wyboru, przekazuje brakującą ilość Waluty wirtualnej na wcześniej wygenerowany adres portfela Waluty wirtualnej Usługodawcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 6 powyżej bądź też decyduje o obniżeniu kwoty należnej mu wypłaty (w tym przypadku środki wypłacone Usługobiorcy będą uwzględniać rzeczywista ilość Waluty wirtualnej, jaka została wcześniej przekazana przez Usługobiorcę na adres portfela Waluty wirtualnej Usługodawcy), wyrażając na to zgodę poprzez oświadczenie składane za pośrednictwem wiadomości sms (względnie z wykorzystaniem adresu e-mail) – dane teleadresowe jak w § 10 ust. 2-3, o treści:Niniejszym wyrażam zgodę na obniżenie kwoty przysługującej mi wypłaty, w związku z transakcją sprzedaży Waluty wirtualnej – identyfikator transakcji: ……………………………., celem dostosowania wysokości przeznaczonych dla mnie środków do rzeczywistej ilości Waluty wirtualnej, jaka została przekazana przeze mnie na adres portfela Waluty wirtualnej Usługodawcy.
   c) w przypadku, w którym Usługobiorca zdecyduje się na przekazanie brakującej ilości Waluty wirtualnej na wcześniej wygenerowany adres portfela Waluty wirtualnej Usługodawcy, możliwe jest to po uprzednim kontakcie z obsługą Transakcji– w takim przypadku, po przekazaniu przez Usługobiorcę brakującej ilości Waluty wirtualnej i zweryfikowaniu tego przez obsługę Transakcji, nastąpi wypłata środków na rzecz Usługobiorcy, przy czym wypłata uwzględniać będzie wówczas rzeczywiście przekazaną prze Usługobiorcę ilość Waluty wirtualnej – w takim przypadku zastosowanie znajdzie kurs sprzedaży, jaki obowiązywał w momencie pierwotnej Transakcji.
§6 [Opłaty oraz prowizje Usługodawcy]
 1. Prowizje Usługodawcy:
  1. w przypadku Usługi Bitomatu prowizja Usługodawcy jest zawarta w zaoferowanym Usługobiorcy kursie nabycia lub sprzedaży Waluty wirtualnej, akceptowanym przez Usługobiorcę w chwili wkładania banknotów do dolnej kieszeni Bitomatu (zakup waluty Wirtualnej) lub w chwili wysłania Waluty Wirtualnej do portfela Usługodawcy (sprzedaż Waluty wirtualnej);
  2. w przypadku Usługi sprzedaży online prowizja Usługodawcy jest zawarta w zaoferowanym Usługobiorcy kursie sprzedaży Waluty wirtualnej, akceptowanym przez Usługobiorcę w chwili wysłania Waluty Wirtualnej do portfela Usługodawcy;
 2. Jedyną opłatą pobieraną przez Usługodawcę jest opłata transakcyjna w wysokości 30 PLN (słownie: trzydzieści złotych 00/100) w przypadku Waluty wirtualnej Bitcoin (BTC) lub 70 PLN (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100) w przypadku Walut wirtualnych Ethereum (ETH), Tether (USDT) oraz USD Coin (USDC), naliczane jednorazowo w trakcie realizowania Usługi Bitomatu, polegającej na zakupie wybranej Waluty wirtualnej przez Usługobiorcę
 3. Prowizja Usługodawcy stanowi tajemnicę jego przedsiębiorstwa i ma charakter zmienny, uzależniony od sytuacji na rynku Walut wirtualnych. Usługobiorca zna całkowity koszt Transakcji, bowiem w chwili realizacji Transakcji wie po jakim kursie nabywa lub sprzedaje Walutę wirtualną.
 4. Przy sprzedaży Waluty wirtualnej przez Usługobiorcę po cenie wyższej od ceny nabycia Usługobiorca obowiązany jest do zapłaty należności publicznoprawnych stosownie do przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
§7 [Odpowiedzialność]
 1. Usługodawca jest obowiązany do rzetelnego wykonywania Usługi na rzecz Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu oraz możliwości dokonywania Zleceń. Usługodawca nie gwarantuje stałego działania Bitomatów oraz ilości gotówki dostępnej w Bitomatach, którą uzupełnia wedle własnych priorytetów oraz możliwości.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami nie leżącymi po stronie Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Usługobiorcę obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych i niekompletnych informacji Usługodawcy, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę adres portfela Waluty wirtualnej niezgodnego ze standardem ERC-20 na sieci Ethereum w przypadku Walut wirtualnych Ethereum (ETH), Tether (USDT) oraz USD Coin (USDC). W szczególności usługodawca nie odpowiada za przesłanie przez klienta środków w sieci Binance, która nie jest obsługiwana przez Usługodawcę. Usługodawca nie ma technicznej możliwości odzyskania środków i nie odpowiada za ich utratę.
§8 [AML]
 1. Usługobiorca ma świadomość, iż Waluty wirtualne nie są walutą konwencjonalną ani pieniądzem elektronicznym – nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r., nr 199, poz. 1175 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.).
 2. Usługodawca jest instytucją zobowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).
 3. Zgodnie z przepisami AML, Usługodawca stosuje środki bezpieczeństwa finansowego określone w art. 34 AML oraz zachowuje należytą staranność przy dokonywaniu czynności oraz realizuje obowiązki wynikające z AML.
 4. Mając na uwadze pkt 3, Usługodawca może realizować określone obowiązki, w szczególności w zakresie identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości Usługobiorców przed dokonaniem Transakcji. Usługobiorca, mając powyższe na względzie, obowiązany jest współdziałać z Usługodawcą przy realizacji obowiązków wynikających z AML, w szczególności Usługobiorca jest obowiązany do powstrzymywania się od obchodzenia regulacji AML np. poprzez nieuzasadnione dzielenie jednej Transakcji na kilka mniejszych i uniemożliwianie lub utrudnianie identyfikacji Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 5. W przypadku niemożności realizacji obowiązków wskazanych w AML, Usługodawca jest uprawniony do odmowy realizacji Usługi.
 6. W przypadku określonym w pkt 5, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z zawartej Umowy.
§9 [Przetwarzanie danych osobowych]
 1. W związku z realizacją Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy. Z tego względu Usługodawca w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 13 RODO przekazuje poniższe informacje.
 2. Administratorem danych Usługobiorcy jest Flying Atom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59/14 (zwaną dalej również jako „Administrator”).
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  1. Numeru telefonu: 501-801-531
  2. Adresu poczty elektronicznej: biuro@flyingatom.com
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane w następujących celach:
  1. Zawarcia, wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz wniosków Usługobiorcy związanych z realizacją Usług, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. Wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie przepisów rachunkowych oraz AML, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. Wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za które uważa się ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za które uważa się prowadzenie marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, które współpracują z Administratorem lub świadczą na jego rzecz usługi (obsługa prawna, obsługa IT) oraz organom administracji publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przysługują następujące prawa:
  1. Dostęp do danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 15 RODO,
  2. Sprostowanie poprawności danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 16 RODO,
  3. Usunięcie danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 17 RODO,
  4. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych – w zakresie opisanym w art.18 RODO,
  5. Przenoszenia danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 20 RODO,
  6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 21 RODO
 7. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy. Jednakże w zakresie realizacji celu w postaci ustalania i dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres kolejnych trzech lat od dnia zakończenia realizacji Umowy – zgodnie z art. 442¹ § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późń. zm.). Po tym okresie dane mogą być przechowywane w związku z koniecznością realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zawarcie oraz realizacja Umowy.
 9. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres kontaktowy Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dodatkowe informacje w przedmiocie wnoszenia skargi można uzyskać na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 10. Informacje w przedmiocie wykorzystywania plików cookies przez Flying Atom stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
§10 [Postępowanie reklamacyjne]
 1. Usługobiorca jest uprawniony do zgłaszania reklamacji dotyczących wskazanego w Regulaminie sposobu świadczenia Usług przez Usługodawcę. Maksymalny czas na zgłoszenie reklamacji to 30dni od wykonania Usługi.
 2. Reklamacje, w tym związane z nimi roszczenia, należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej bankomaty@flyingatom.com lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Infolinia telefoniczna jest dostępna pod numerem 535 230 000 dla Usługobiorcy w godzinach 09:00 – 21:00 w dni robocze.
 4. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:
  1. Oznaczenie podmiotu dokonującego reklamacji – imię, nazwisko lub nazwa Usługobiorcy,
  2. Krótki opis przedmiotu reklamacji wraz z konkretnym żądaniem związanym z reklamacją.
 5. Rozstrzygniecie reklamacyjne zostanie doręczone Usługobiorcy drogą elektroniczną lub pisemnie w zależności od formy złożenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do Usługobiorcy przed jego upływem.
 6. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy bezpośredni kontakt z przedstawicielami Usługodawcy drogą telefoniczną lub w biurze lokalnym Usługodawcy w godzinach pracy biura.
 7. Poniżej przykładowe zdarzenia w związku z którymi Usługobiorca winien złożyć reklamację:
  1. waluta (FIAT) nie wyjedzie do kieszeni Bitomatu w całości lub w części – Usługobiorca po weryfikacji błędu niezwłocznie wyda środki pieniężne, które nie wyszły;
  2. waluta (FIAT) w czasie wkładania do Bitomatu nie została w całości lub części wykryta w prawidłowy sposób – Transakcja nie dochodzi do skutku w zakresie banknotów niewykrytych przez Bitomat, a Usługobiorca po weryfikacji błędu otrzyma zwrot pieniędzy pobranych przez Bitomat, które nie zostały uwzględnione w Transakcji.
 8. Wszelkie zwroty dokonywane są po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Usługodawcę po obecnym kursie Walut wirtualnych.
§11 [Postanowienia końcowe]
 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę w Serwisie informacji o zmianie Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub – w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego dla Konsumenta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2019.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług wymiany waluty wirtualnej
w serwisie Flying Atom – Polityka Prywatności.

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Poznaj najczęsciej zadawane pytania.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00

Dowiedz się więcej

Znajdź najbliższy kantor

Sprawdź listę naszych biur i wymień swoje kryptowaluty prosto i bezpiecznie.

Dowiedz się więcej