Dobra wiadomość dla handlujących kryptowalutami!

05 / 10 / 2020

Ponad dwa lata zajęło ustawodawcom podjęcie decyzji o zaniechaniu poboru podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) od transakcji sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Handlujący kryptowalutami mogą być zadowoleni.

Nowy przepis legislacyjny, traktujący o zniesieniu podatku PCC za obrót walutami wirtualnymi wszedł w życie w dniu 1 lipca 2020 r. specustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwaną Tarczą Antykryzysową 2.0, której celem jest pomoc przedsiębiorcom w czasie epidemii koronawirusa. Przedmiotowa zmiana polegała na dodaniu w art. 9 ustawy o PCC nowego punktu 1a, zgodnie z którym sprzedaż i zamiana walut wirtualnych jest zwolniona z tego rodzaju daniny.

O kontrowersjach wokół tego podatku dyskutowano już od kilku lat, a Ministerstwo Finansów wielokrotnie przesuwało termin przedmiotowej abolicji (ostatni raz na początku roku, kiedy założono czas jej trwania do końca czerwca 2020 r.), by ostatecznie całkowicie znieść ten obowiązek podatkowy w odniesieniu do handlu kryptowalutami.

Decyzja ta była podyktowana faktem, że strony transakcji biorące udział w obrocie kryptowalutami, pozostają wobec siebie anonimowe, co w konsekwencji uniemożliwia jednoznaczne ustalenie statusu podatkowego zbywcy, która to okoliczność ostatecznie rozstrzyga o obciążeniu danej transakcji podatkiem od czynność cywilnoprawnych. Abstrahując od anonimowości stron zawieranych transakcji rozporządzenie to ma swoją rację bytu z racji na specyfikę handlu walutami wirtualnymi, która polega na nieustannym obracaniu walutami poprzez ich zakup, sprzedaż i zamianę, a więc na wielokrotnym zawieraniu umów kupna i sprzedaży, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do hipotetycznej sytuacji, w której wysokość odprowadzonego podatku PCC niejednokrotnie mogłaby przewyższać zainwestowane w nią środki, a tym samym, zdaniem Ministerstwa Finansów, mogłoby to skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, które mogłyby prowadzić nawet do konfiskaty majątku, co byłoby naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności. Niemałe znaczenie miała też tu kwestia miejsca wykonywania przedmiotowego prawa majątkowego, które jest istotne z punktu widzenia przepisów obowiązującej ustawy, a dokładniej chodzi tutaj o zakres terytorialny jej działania, gdyż co do zasady czynności cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu w przypadku praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej, a w przypadku obrotu walutami wirtualnymi nie jest oczywistym, gdzie doszło do dokonania danej czynności cywilnoprawnej, tym bardziej, że transakcje te często mają charakter pozakrajowy czy nawet transkontynentalny.

Podstawa prawna: ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695).

Podstawa prawna: ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 815).

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1346)

hello world!