RODO

30 / 08 / 2022

INFORMACJA

 1. Administratorem danych osobowych jest Flyingatom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-120) ul. Złota 59, 14 piętro, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000575732, NIP: 5272744800, REGON 362509039.
 2. Dane osobowe, będą przetwarzane przez Administratora w kategorii dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, oraz jeśli będzie to konieczne ze względu na ciążące na administratorze obowiązki prawne również inne dane, takie jak imię i nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres. Administrator ma obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego np. poprzez identyfikowanie osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz weryfikowanie jej tożsamości i umocowania do działania w imieniu klienta oraz przetwarzania informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu.
  1. Dane przetwarzane będą na następujących podstawach:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b) – Administrator podejmuje działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz w ramach wykonywania umowy,
   2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – na podstawie przepisów prawa – przepisów podatkowych, w celu dokonania rozliczeń, na podstawie przepisów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
   3. art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO w związku z uzasadnionym interesem administratora w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, nie dłużej niż wynika to z obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa lub do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w ramach obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy będą przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, bądź w wypadku sporządzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia. Przed upływem okresu, o którym powyżej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej może zażądać przechowywania dokumentacji, o której mowa powyżej, przez kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa powyższy okres, jeżeli jest to konieczne w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani do organizacji międzynarodowej. Jeśli tak się wydarzy, administrator poinformuje o tym wcześniej. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tylko w przypadku, gdy kraj ten zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, a przekazanie danych jest dopuszczalne przez przepisy prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy lub z przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być osoby, które administrator upoważnił do przetwarzania danych osobowych lub zawarł umowę przetwarzania danych osobowych, podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami danych w celu prawidłowej realizacji umowy mogą być przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję oraz infolinię, wsparcie techniczne administratora, organy administracji obsługa księgowa, Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
 5. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy osoba, której dane są przetwarzane uzna, że naruszono przepisy. Kontakt z administratorem biuro@flyingatom.com.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek wymagane do korzystania z bitomatu. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować odmową świadczenia usługi, jeżeli realizacja obowiązków administratora bez tych danych nie jest możliwa.
 7. Administrator oświadcza, że nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
hello world!